Posted in Cold War Dutch Navy

De Zeven Provinciën class Cruisers (1944)

De Zeven Provinciën class (Eendracht/De Ruyter) class light Cruisers The Netherlands – 1939-2020 HNLMS De Ruyter, De Zeven Provinciën The…